Doradca Zawodowy
Katarzyna Cieloch
 

Szkolenia, które prowadziłam ...

 • Warsztaty „Przedsiębiorczość” realizowane dla uczestników projektu "Kierunek CIESZYN! - podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauki o Edukacji UŚ" przez firmę Reactive. Celem warsztatów jest rozwój umiejętności, wzrost wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także rozwój kompetencji niezbędnych w prowadzeniu własnego biznesu - zarządzanie zespołem i czasem oraz komunikacji i negocjacji (10.2017 - nadal)
 • Wystąpienie "Kariera z pasją i talentem" podczas konferencji pn. "Postaw na zdolności i pasje" zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Cieszynie. Celem wystąienia było przekazanie informacji na temat tego jak odkryć, dobrze poznać, a później wykorzystać w najlepszy sposób swoje pasje i talenty (10.2017)
 • Warsztaty "Poruszanie się po rynku pracy - co praktycznie powinien wiedzieć i zastosować każdy poszukujący pracy" dla  firmy AMPRO. Warsztat obejmował tematy dotyczące procesu zmian zachodzących na rynku pracy oraz analizy metod poszukiwania zatrudnienia w kraju i za granicą. Rozpoznawania i przezwyciężania własnych barier w kontaktach z pracodawcami. Dodatkowo uczestnicy mieli okazję do zdiagnozowania posiadanego potencjału zawodowego, poznali tajniki skutecznej autoprezentacji oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Rozwinęli swoje umiejętności z zakresu przygotowania się i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, a także sposobów radzenia sobie ze stresem (10 g. 10.2017)
 • Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej "Przyszłość rynku pracy. A jaki bedzie Twój zawodowy scenariusz?" zorganizowane w ramach Targów Przedsiębiorczości Pracy i Edukacji w Cieszynie. Warsztaty dotyczyły zmian zachodzących na rynku pracy, prognoz dotyczących tego jak może wygladać praca za kilka lub kilkanaście lat, zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji oraz tego w jaki sposób już dzisiaj można zadbać o swoją zawodwą przyszłość (06.2017)       
 • Warsztaty coachingowe "Pasja rozwoju, odkrywanie swojego powolania" dla członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Celem warsztatów był rozwój samoświadomości w zakresie posiadanego potencjału w postaci pasji i talentów oraz świadomego zarządzania nimi (3 g. 05.2015)
 • Warsztaty „Świat zawodów i wyborów” realizowane dla gimnazjalistów przez Pracownię Rozwoju WZRASTAM Artura Winiarskiego w Tychach (24 g.). Celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z obszarami informacji o zawodach i przygotowanie jej do podejmowania decyzji edukacyjnych, zawodowych, a także zwiększenie świadomości o znaczeniu przemyślanego podejmowania decyzji w zakresie wyboru kierunku kształcenia, informacji zawodowej w procesie konstruowania ścieżki kariery. Zajęcia ukierunkowane były na rozwinięcie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji o zawodach, ścieżkach kształcenia oraz poszerzenie wiedzy, informacji i wyobrażeń dotyczących pracy w różnych zawodach (02.2017)
 • Warsztaty „Kierunek zawód" coaching wyborów zawodowych - zajęcia prowadzone metodami coachingu grupowego – Action Learning dla małych grup uczniów szkół gimnazjalnych. Projekt był realizowany przez Pracownię Rozwoju WZRASTAM w Tychach. W trakcie warsztatu uczniowie precyzują swój indywidualny kierunek rozwoju, czy wybór zawodu, wyznaczają cele na swojej ścieżce kształcenia oraz określają działania przybliżające do osiągnięcia celu („zrobić pierwszy krok na drodze do celu”), dodatkowo wzmacniają u uczniów postawę odpowiedzialności za własne decyzje i działania – 20 g. (12.2016 – nadal)
 • Warsztaty grupowego doradztwa społeczno-zawodowego dla uczestników projektu "Aktywny powiat cieszyński". Warsztaty miały na celu umożliwić uczestnikom zdefiniowanie problemu społeczno-zawodowego, dokonanie adekwatnej oceny własnych preferencji i predyspozycji zawodowych oraz rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania ścieżki kariery. (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie 11.2016 - nadal)
 • Warsztaty „Wykorzystanie narzędzi coachingowych w doradztwie zawodowym” realizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery dla wychowawców, pedagogów i szkolnych doradców zawodowych (Inkubator Kariery 10.2016)
 • Warsztaty rozwojowe „Kariera i szczęście” skierowane dla osób pragnących czerpać większą satysfakcję ze swojego życia osobistego i zawodowego. Warsztaty prowadzone są z zastosowaniem narzędzi coachingowych. Poruszane zagadnienia dotyczą między innymi rozpoznania posiadanego potencjału i możliwości jego rozwoju, określenia posiadanej hierarchii wartości, zmiany szkodliwych przekonań, efektywnej komunikacji interpersonalnej, a także profilaktyki wypalenia zawodowego i radzenia sobie ze stresem w życiu osobistym i zawodowym. (Inkubator Kariery 09.2016 - nadal )
 • Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej „Sięgam po przyszłość – odkrywam swoje mocne strony” realizowane przez Pracownię Rozwoju Wzrastam Artura Winiarskiego w Tychach (165 godz.). Celem warsztatów jest przede wszystkim rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów przez uczniów szkół gimnazjalnych, szczególnie w zakresie predyspozycji i preferencji zawodowych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej ścieżki edukacyjnej. (09.2016 - nadal)
 • Szkolenie „Efektywna komunikacja w pracy w zespołowejdla uczestników projektu „Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”. Celem szkolenia było podniesienie umiejętności uczestników związanych komunikacją interoersonalną i pracą zespołową, które są jednymi z ważniejszych umniejętności poszukiwanych przez pracodawców u kandydatów do pracy. Przedstawiono znaczenie umiejętności właściwej komunikacji w środowisku zawodowym i w życiu codziennym.   (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie 08.2016 6g.)
 • Szkolenie „Motywacyjnedla uczestników projektu „Usługa świadczenia działań aktywizacyjnych dla 2200 osób długotrwale bezrobotnych”. Celem szkolenia było wzmocnienie motywacji do podejmowania działań związanych z poszukiwaniem pracy. Dodatkowo uczestnicy zapoznali się metodami rekrutacji i selekcji najczęściej stosowanymi przez pracodawców. Szkolenie miało również na celu rozwinięcie umiejętności przygotowania się i prowadzenia rozmowy w sprawie pracy, kreowania pozytywnego wizerunku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. (WYG International Sp. z o.o. 08.2016 12g.)

 • Szkolenie „Poszukiwanie pracydla uczestników projektu „Usługa świadczenia działań aktywizacyjnych dla 2200 osób długotrwale bezrobotnych”. Celem szkolenia był rozwój umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu zatrudnienia - poznanie możliwości docierania do różnych źródeł informacji o ofertach pracy, tworzenia włsanej sieci kontaktów networkingowych, zasady przygotowania efektywnych i nowoczesnych dokumentów aplikkacyjnych. (WYG International Sp. z o.o. 07.2016 12g.)
 • Szkolenie „Autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjnadla uczestników projektu „Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”. Celem szkolenia było podniesienie umiejętności uczestników związanych z kreowaniem pozytywnego wizerunku podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy uzyskali również wiedzę dotyczącą technik autoprezentacyjnych, przygotowania i prowadzenia rozmów z pracodawcami. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie 07.2016 6g.)
 • Szkolenie „Jak napisać dobre CV i list motywacyjny dla uczestników projektu „Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”. Celem szkolenia był rozwój umiejętności przygotowania nowoczesnych i skutecznych dokumentów aplikacyjnych. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie 06.2016 6g.)
 • Szkolenie "Samopoznanie i autodiagnoza kompetencji zawodowych" dla uczestników projektu „Usługa świadczenia działań aktywizacyjnych dla 2200 osób długotrwale bezrobotnych”. Celem warsztatu była  identyfikacja potencjału zawodowego uczestników w zakresie ich mocnych stron, wartości związanych z pracą, cech osobowościowych. (WYG International Sp. z o.o. 06.2016 12g.)
 • Szkolenie „Rynek pracydla uczestników projektu „Usługa świadczenia działań aktywizacyjnych dla 2200 osób długotrwale bezrobotnych”. Celem szkolenia był rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy i nawiązywania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Warsztaty obejmowały zagadnienia dotyczące zmian zachodzących na rynku pracy, alternatywnych form zatrudniania. Uczestnicy poznali również oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy oraz sytuację na lokalnym rynku pracy. (WYG International Sp. z o.o. 06.2016 12g.)
 • Szkolenie „Metody poruszania się po rynku pracy - jak znaleźć i utrzymać zatrudnienie” dla uczestników projektu „Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”. Celem szkolenia był rozwój umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Wzmocnienie motywacji do podejmoiwania działań związanych z poszukiwaniem zatrudnienia. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie 04.2016 6g.)
 • Szkolenie „Kariera - marzenia do spełnienioa” dla uczestników projektu „Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”. Celem szkolenia było m.in. przedstawienie znaczenia planowania kariery zawodowej, zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań związanych z realizacją projektów kariery, a także doskonalenie umiejętności analizowania rzeczywistości i zdobywania informacji o sobie i własnym otoczeniu niezbędnych do realizowania planu kariery. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie 03.2016 6g.)
 • Szkolenie „Przedsiębiorczość – postawa sprzyjająca realizacji celów zawodowych” dla uczestników projektu „Postaw na siebie – program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Celem szkolenia było wzmocnienie motywacji do działania, wiary we własne możliwości, a także zwiększenia zaangażowania w realizację celów, przejmowania inicjatywy i rozbudzenie potrzeby uczenia się przez całe życie. (Inkubator Kariery 05.2015 5g.)
 • Szkolenie „Przeciwdziałanie dyskryminacji w firmie i zakładzie pracy” dla młodzieży uczestniczącej w projekcie „Postaw na siebie – program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Celem szkolenia było uwrażliwienie uczestników na zjawiska wykluczenia i dyskryminacji. Przekazanie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej powstawania stereotypów i uprzedzeń oraz ich wpływu na działania dyskryminujące. Kształtowanie postaw szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka oraz zarządzania stresem i profilaktyki wypalenia zawodowego. Zajęcia były poprowadzone z wykorzystaniem interaktywnych metod pracy takich jak: dyskusja, praca w grupach, studium przypadków, burza mózgów. (Inkubator Kariery 05.2015 5g.)
 • Szkolenie „Negocjacje – sztuka osiągania celów” dla uczestników projektu „Postaw na siebie – program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności w zakresie praktycznego przygotowania, prowadzenia i podsumowania negocjacji, zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i w życiu osobistym, ułatwiających uzgodnienie wzajemnych stanowisk oraz rozwiązywanie problemów. Szkolenie obejmowała zagadnienia dotyczące m.in. rodzaju i przebiegu negocjacji, formułowania strategii negocjacyjnych w sytuacjach kiedy chcemy osiągnąć zamierzone cele, a jednocześnie budować i podtrzymywać dobre relacje z partnerami. Szkolenie prowadzone było metodami interaktywnymi. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie 04.2015 12g.)
 • Szkolenie „Praca zespołowa” dla uczestników projektu „Postaw na siebie – program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Szkolenie miało na celu rozwój umiejętności pozwalających na polepszenie współpracy w zespole, uświadomienie istoty i zalety pracy zespołowej oraz współzależności członków zespołu. Uczestnicy mogli zdiagnozować własne umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji, rozpoznać rolę pełnioną w zespole. Szkolenie pozwoliło im poprawić sposób komunikacji interpersonalnej aby wspierała budowanie spójnego zespołu. Poruszane zagadnienia obejmowały m.in.: cechy i warunki powstania efektywnego zespołu, fazy rozwoju zespołu, synergia pracy zespołowej, komunikacja interpersonalna oraz bariery komunikacyjne. Szkolenie prowadzone było interaktywnymi metodami szkoleniowymi. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie 02.2015 12g.)
 • Warsztat „Równość szans kobiet i mężczyzn dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.  Warsztat obejmowała tematy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć i wiek, mitów i stereotypów dotyczących płci, polityki równości płci, barier równości płci, wpływu kultury i mediów na wzorzec osobowy i role przyjmowane przez kobiety i mężczyzn, równego statusu kobiet i mężczyzn w domu i na ryku pracy. Warsztaty były prowadzone metodą interaktywną, wg przygotowanego przeze mnie programu (Reactive Monika Zygmuntowicz 11.2014 6 g.)
 • Warsztat „Poruszanie się po rynku pracy – co praktycznie powinien wiedzieć i zastosować każdy poszukujący pracy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie.  Warsztat obejmowała tematy dotyczące procesu zmian zachodzących na rynku pracy oraz analizy metod poszukiwania zatrudnienia w kraju i za granicą. Rozpoznawania i przezwyciężania własnych barier w kontaktach z pracodawcami. Dodatkowo uczestnicy mieli okazję do zdiagnozowania posiadanego potencjału zawodowego, poznali tajniki skutecznej autoprezentacji oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Rozwinęli swoje umiejętności z zakresu przygotowania się i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, a także sposobów radzenia sobie ze stresem. Warsztaty były prowadzone metodą interaktywną, wg przygotowanego przeze mnie programu (Reactive Monika Zygmuntowicz 05.2014 10 g.)
 • Warsztat Umiejętności Społecznych „Aktywne metody poszukiwania pracy” dla uczestników projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, którymi są osoby niepełnosprawne chcące czynnie wrócić do życia zawodowego. Warsztat miał na ceku Celem warsztatu był rozwój umiejętności efektywnego nawiązywania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Uczestnicy zapoznali sie z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy, poznali źródła i metody poszukiwania pracy, nabyli wiedzę o wymogach pracodawców wobec kandydatów do pracy. Mieli również okazję do identyfikacji własnych mocnych i słabych stron oraz określenia swojego potencjału zawodowego. Warsztaty były prowadzone metodą interaktywną, wg przygotowanego przeze mnie programu (Fundacja Aktywizacja 05.2014 15 g.)
 • Warsztat Umiejętności Społecznych „Autoprezentacja” dla uczestników projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, którymi są osoby niepełnosprawne chcące czynnie wrócić do życia zawodowego. Celem warsztatu było podniesienie umiejętności interpersonalnych uczestników w zakresie tworzenia własnego wizerunku podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy mogli uświadomić sobie rolę jaką pełni autoprezentacja w codziennym życiu, a zwłaszcza podczas kreowania pozytywnego wizerunku w trakcie rozmowy o pracę. Prócz tego uzyskali wiedzę dotyczącą technik autoprezentacyjnych, prowadzenia rozmów z pracodawcami, kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej. Mieli także okazję do prezentacji swoich umiejętności i kwalifikacji podczas symulacji rozmów kwalifikacyjnych. Warsztaty były prowadzone metodą interaktywną, wg przygotowanego przeze mnie programu (Fundacja Aktywizacja 05.2014 15 g.)
 • Warsztat Umiejętności Społecznych „Asertywność” dla uczestników projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, którymi są osoby niepełnosprawne chcące czynnie wrócić do życia zawodowego. Warsztat miał na ceku rozwój umiejętności asertywnej komunikacji uczestników projektu, poznanie przez nich reguł i zasad asertywnej obrony własnych granic psychologicznych. Uczestnicy mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat zasad asertywnej komunikacji, poznali różne style komunikacji (agresywną, uległą i asertywną). Poszerzyli swoje umiejętności z zakresu konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w porozumiewaniu się z innymi, asertywnego wyrażania emocji i potrzeb, reagowania na krytykę, a także odmawiania w sposób nienaruszający praw innych osób. Warsztaty były prowadzone metodą interaktywną, wg przygotowanego przeze mnie programu (Fundacja Aktywizacja 04.2014, 15 g.)
 • Warsztat Umiejętności Społecznych „Efektywna komunikacja interpersonalna” dla uczestników projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, którymi są osoby niepełnosprawne chcące czynnie wrócić do życia zawodowego. Warsztat miał na celu wzbogacenie wiedzy i kompetencji językowych uczestników, poznanie przez nich sposobów efektywnej komunikacji interpersonalnej, sprzyjającej pozytywnym relacjom z otoczeniem. Warsztaty obejmowały m.in. takie zagadnienia jak: rodzaje i formy komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalną. Uczestnicy mieli okazję do rozwoju umiejętności własnych kompetencji komunikacyjnych i niwelowania barier komunikacyjnych. Warsztaty były prowadzone metodą interaktywną, wg przygotowanego przeze mnie programu (Fundacja Aktywizacja 04.2014, 15 g.)
 • Warsztaty grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie", obejmujące tematy:

  • Komunikacja interpersonalna - werbalna i niewerbalna, błędy i bariery komunikacyjne, które zakłócają skuteczne porozumiewanie się, zachowanie asertywne, agresywne i bierne, doskonalenie umiejętności zachowania asertywnego,
  • Moja idealna praca - analiza własnych preferencji w zakresie miejsca pracy i klimatu emocjonalnego sprzyjającego większej efektywności zawodowej, diagnoza motywacji, mocnych stron i umiejętności w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, rozwój umiejętności określania celów krótko i długoterminowych,
  • Dokumenty aplikacyjne - zasady konstruowania dokumentów aplikacyjnych, informacje o najczęściej popełnianych błędach, doskonalenie umiejętności przygotowania CV i listu motywacyjnego,
  • Aktywne metody poszukiwania pracy - sposoby poszukiwania zatrudnienia oraz ich efektywność, instytucje rynku pracyi narzędzia wsparcia skierowane do osób bezrobotnych,
  • Rozmowa kwalifikacyjna - metody rekrutacji i selekcji, rozwój umiejętności przygotowania się i prowadzenia rozmowy z potencjalnym pracodawcą, autoprezentacja i pierwsze wrażenie,
  • Samozatrudnienie - ocena własnych predyspozycji w kontekście podjęcia pracy "na własny rachunek", możliwości i warunki założenia własnej firmy, zasady przygotowania biznes planu i źródła pozyskiwania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • Jestem pracownikiem - oczekiwania pracodawców względem kandydatów do pracy, elementy prawa pracy, rodzaje umów, obowiązki i prawa pracownicze, elastyczne formy zatrudnienia,
  • Równość płci - wpływ stereotypów na funkcjonowanie zawodowe i społeczne kobiet i mężczyzn, uprzedzenie i dyskryminacja, techniki dyskryminacji na rynku pracy - szklany sufit, szklane ściany, lepka podłoga, szklane schody (Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie, 2012, 72g.), 
 • Warsztat z rynku pracy - dla uczestników projektu „Każdy pracownik jest ważny -  podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach” – szkolenie obejmowało tematy dotyczące rynku pracy i mechanizmów, które na nim występują, aktywnych metod poszukiwania zatrudnienia, podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy i elastycznych form zatrudnienia, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju „SYNERGIA”, 2011-2012, 68g.)
 • Trening kompetencji społecznych – dla uczestników projektu „Każdy pracownik jest ważny -  podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach”autoprezentacja oraz kreowanie pozytywnego pierwszego wrażenia w kontaktach interpersonalnych, komunikacja interpersonalna, negocjacje i strategie negocjacyjne, stres w kontaktach społecznych i negocjacyjnych (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju „SYNERGIA”, 2012, 32g.)
 • Warsztaty integracyjne z elementami kreatywnego rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości i negocjacji dla uczestników projektu "Krok do własnej firmy" przybliżenie sylwetki przedsiębiorcy i jego cech, rozwój umiejętności kreatywnego myślenia, techniki twórczego myślenia, klimat dla twórczości, bariery kreatywnego myślenia, metody wyznaczania celu, modele negocjacji, techniki i strategie negocjacyjne, sposoby na wchodzenie z impasu (Stowarzyszenie "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości", 2011, 12g.)
 • Budowanie ścieżki kariery zawodowej - dwudniowe warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych według opracowanego przeze mnie scenariusza, przeprowadzone w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, które obejmowały zagadnienia dotyczące kariery zawodowej oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych związanych z jej realizacją, odkrywaniem własnego potencjału zawodowego, planowaniem kariery – formułowaniem celów zawodowych oraz planów ich realizacji (2010, 12g.)
 • Warsztaty Aktywności Własnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Partnerzy w nauce”, obejmujące tematy:

  • Poznać siebie – kim jestem, kim będę…- analiza własnych zasobów, możliwości rozwoju zainteresowań, analiza predyspozycji, 
  • Zrealizować marzenia – wyznaczanie celów życiowych, identyfikacja wartości decydujących o kierunkach rozwoju życiowego i zawodowego,
  • Wynegocjować sukces – asertywność, wzmocnienie wiary we własne siły, poszukiwanie mocnych stron, negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów, praca zespołowa i jej zalety,
  • Zarządzanie sobą, zarządzanie życiem – efektywne zarządzanie czasem i pracą, znaczenie pracy w życiu człowieka,
  • Rynek racy i jego tajemnice – kariera zawodowa, metody jej planowania, aktywne poszukiwanie pracy,
  • Wytyczyć drogę do celu – planowanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, metody i narzędzia planu rozwoju zawodowego (Euro Quorum Sp. z o.o. 2010-2012, 352g.),


 • Aktywny w szkole – Aktywny w życiu, warsztaty dla uczniów gimnazjum w ramach projektu obejmujące 6 modułów tematycznych:

  • Samopoznanie i podniesienie poziomu samooceny, odkrywanie uzdolnień przydatnych w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego, rozbudzenie świadomości edukacyjnej i zawodowej,
  • Znaczenie uwarunkowań rozwoju zawodowego, nabycie świadomości różnorodności zawodów, identyfikacja grup zawodowych, poznanie własnych skłonności zawodowych, sens pracy człowieka,
  • Uwarunkowania związane z konstruowaniem planów życiowych i określania etapów ich realizacji, cechy dobrego celu, rozwijanie umiejętności realizacji przyjętych zamierzeń,
  • Rozpoznanie preferowanego stylu myślenia i stylu uczenia się, efektywne gospodarowanie czasem,
  • Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół, typy i metody planowania kariery, kompetencje jako element rozwoju zawodowego,
  • Informacja zawodowa, konfrontacja samooceny z wymaganiami zawodów, współczesny rynek pracy, zawody przyszłości, metody poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne (Emiter PR Sp. z o.o., 2010, 2011, 288g.),

 • Stres i wypalenie zawodowe dla przedstawicieli firm z powiatu cieszyńskiego w ramach projektu „Klub Przedsiębiorcy” - rodzaje stresu i czynniki, które go wywołują, objawy stresu, strategie praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem, „work life-balance”, czynniki wywołujące wypalenie zawodowe, możliwości radzenie sobie w trudnych sytuacjach osobistych i zawodowych (Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, 2010, 6g.),
 • "Kreatywność, negocjacje, zarządzanie czasem i zadaniami w małej firmie" dla uczestników projektu "Droga do własnej firmy"- przybliżenie sylwetki przedsiębiorcy i jego cech, rozwój umiejętności kreatywnego myślenia, techniki twórczego myślenia, klimat dla twórczości, bariery kreatywnego myślenia, zarządzanie czasem i zadaniami, metody wyznaczania celu, metody planowania, modele negocjacji, techniki i strategie negocjacyjne, wchodzenie z impasu (Stowarzyszenie "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości", 2010, 12g.),
 • Edukacja i przedsiębiorczość dla uczestników projektu „Droga do sukcesu: kompetencje – kreatywność – kariera” związane z rozwojem aspiracji edukacyjnych i przedsiębiorczych, w tym: podniesienie świadomości uczestników w zakresie możliwości dalszego kształcenia i rozwijania umiejętności zawodowych i osobistych, poznanie istoty przedsiębiorczości oraz cech osoby przedsiębiorczej (Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie, 2009, 20g.),
 • Warsztaty motywacyjne oraz zarządzania czasem, kreatywnego rozwiązywania problemów, negocjacji, godzenia ról społecznych i zawodowych, rozwoju osobistego i technik aktywnego poszukiwania pracy - trzydniowe szkolenia modułowe uczestniczek projektu "Mama pracująca nie mniej kochająca", które obejmowały zagadnienia związane z budową poczucia własnej wartości, wzmacnianiem poczucia samoświadomości w zakresie posiadanego potencjału i możliwości jego wykorzystania, pozytywnym myśleniem, rozwojem umiejętności zachowania asertywnego, komunikacją interpersonalną, stresem i metodami radzenia sobie z nim, zarządzaniem czasem, wyznaczaniem celów, kreatywnym rozwiązywaniem problemów, negocjacjami, możliwością godzenia ról społecznych i zawodowych, rozwojem osobistym, wyznaczaniem priorytetów, technikami aktywnego poszukiwania pracy (WYG International Sp. z o.o., 2009, 98 godz.),
 • Narzędzia Marketingu Rynku Pracy szkolenie stacjonarne oraz na platformie e-learningowej dla kadry zarządzającej publicznych służb zatrudnienia, w ramach Projektu „Postawmy na jakość”, działanie 1.1 SPO RZL. Szkolenie było realizowane według opracowanego przeze mnie programu, prezentacji multimedialnej oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników i obejmowało zagadnienia dotyczące marketingowego podejścia do usług w publicznych służbach zatrudnienia, istoty planowania marketingowego i wyznaczania strategii marketingowej. Szkolenie było prowadzone w formie warsztatu z zastosowaniem aktywnych metod nauczania – studia przypadku, burze mózgów, gry zespołowe, dyskusje (EiA Ewa Ponińska, 2007, szkolenie multimedialne 12g., szkolenie stacjonarne 12g.),

 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku PUP dla kadry zarządzającej publicznych służb zatrudnienia, w ramach projektu „Postawmy na jakość”, działanie 1.1 SPO RZL. Szkolenie było prowadzone w formie warsztatu z zastosowaniem aktywnych metod nauczania, takich jak: studia przypadku, gry zespołowe, burze mózgów, dyskusje i obejmowało zagadnienia dotyczące planowania i organizacji działań public relations w publicznych służbach zatrudnienia, współpracy ze środkami masowego przekazu, prezentacji i wystąpień publicznych oraz znaczenia wewnętrznego public relations w kształtowaniu pozytywnego wizerunku urzędu (EiA Ewa Ponińska, 2007, 12g.), 

 • Organizacja warsztatu pracy pracownika Powiatowego Urzędu Pracy. Program szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące profesjonalnej obsługi klientów, diagnozy potrzeb i możliwości klientów, komunikacji interpersonalnej, asertywności i stresu wynikającego z pracy z ludźmi oraz właściwej organizacji czasu i miejsca pracy,

 • Profesjonalna obsługa klienta dla Zakładu Budownictwa Mieszkaniowego w Bytomiu. Celem szkolenia było podwyższenie standardów pracy poprzez nabycie umiejętności kształtowania pozytywnych relacji z klientami firmy, dobrej współpracy zespołowej oraz pogłębienie swojej samoświadomości i poczucia własnej wartości (Pro Europa Aleksandra Błasiak, 2007, 24g.),

 • Jak promować zatrudnienie – doskonalenie skuteczności działań pracowników PUP dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie. Program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu działań marketingowych, segmentacji klientów, public relations, profesjonalnej obsługi klientów i ich znaczenie w kształtowaniu pozytywnego wizerunku urzędu oraz jakości świadczonych usług, a także metody pokonywania stresu (Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”, 2006, 2007- 40g.),
 • Warsztaty animacyjne dla uczestniczek projektu „Śląski program doradztwa dla kobiet”, które obejmowały rozwój umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętności aktywnego słuchania, zadawania pytań, efektywnego rozwiązywania konfliktów i negocjacji, wdrażanie do przejawiania inicjatywy i podejmowania decyzji, współpracy i współdziałania w grupie, identyfikowanie swoich potrzeb, możliwości i postaw, poznanie praw asertywnych (Fundacja Domena Rozwoju, 2006, 72g.),
 • Rozwój kompetencji pracowników jako klucz do podwyższania jakości i skuteczności działań nowoczesnych Urzędów Pracy szkolenia realizowane dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z Mikołowa, Żor i Pszczyny oraz członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mikołowie - celem szkoleń był rozwój umiejętności organizacji własnego warsztatu pracy, w tym zasad dobrej współpracy pomiędzy pracownikami, kształtowanie efektywnych standardów pracy z klientem oraz pogłębienie samoświadomości i poczucia własnej wartości. Szkolenie było realizowane w oparciu o opracowany przeze mnie program oraz materiały szkoleniowe (Maxim Andrzej Poniński, 2005, 26g.),
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego dla kadry Gminnego Centrum Informacji w Pawłowicach, obejmujący zagadnienia: istota pracy doradcy zawodowego, etyka doradcy, style pracy doradczej, nawiązywanie kontaktu z klientem, wywiad doradczy i rozpoznawanie potrzeb klienta, diagnoza predyspozycji i zainteresowań klientów, zasady udzielania informacji zwrotnej. (Urząd Gminy w Pawłowicach, 2005, 5g.),
 • „Trening umiejętności interpersonalnych” zajęcia warsztatowe dla młodzieży mające  na celu kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i asertywności oraz autoprezentacji i kształtowania pozytywnego wizerunku własnej osoby (Zakład Doskonalenia Zawodowego, 2004, 8g.),
 • „Rynek pracy bez tajemnic” – zajęcia warsztatowe dla uczestników projektu „Czas naumiany” obejmujące analizę dotychczasowych niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, kształtowanie kreatywnych postaw ułatwiających wejście na rynek pracy, przygotowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia (Zakład Doskonalenia Zawodowego, 2004, 68g.)Współpraca >>

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na niej godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.
Copyright (c)2011 Doradca Zawodowy