Doradca Zawodowy
Katarzyna Cieloch
 
Projekty, które realizowałam ...
 • "Kierunek CIESZYN! - podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ" - POWER 3.1, realizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, w którym prowadzę 20 godzinne "Warsztaty profilaktyki wypalenia zawodowego".  (12.2017 – nadal)
 • "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" RPO WSL 9.1.6, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, w którym jestem zatrudniona na stanowisku doradcy zawodowego. Biorę udział w rekrutacji uczestników, przeprowadzam z nimi indywidualne konsultacje, podczas których ustalam indywidualną ścieżkę reintegracji zawodowej. Przygotowuję i przeprowadzam szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności poruszania się po rynku pracy i nawiązywania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami oraz szkolenia rozwijające kompetencje społeczne. Prowadzę spotakania w Grupie Wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz konsultacje w Punkcie Informacji Obywatelskiej (12.2015 – 31.12.2017)
 • „Usługa świadczenia działań aktywizacyjnych dla 2200 osób długotrwale bezrobotnych” realizowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przez firmę WYG International Sp. z o.o. W projekcie byłam zatrudniona na stanowisku opiekuna osoby bezrobotnej/doradcy zawodowego. Do moich obowiązków należało przeprowadzanie indywidualnych sesji (300 godz. dla 50 uczestników), podczas których diagnozowałam sytuację zawodową,, posiadany potencjał oraz bariery utrudniające podjęcie zatrudnienia. Dla każedego uczestnika opracowałam Plan Kariery zawierający działania aktywizacyjne pomagające w przezwyciężeniu posiadanych ograniczeń i umożliwiających powrót na rynek pracy. Prowadziłam również warsztaty rozwijające umiejętności nawiązywania kontaktów z pracodawcami (05.2016 - 08.2016)   
 • "OWES subregionu południowego" 9.3.1, realizowany przez Stowarzyszenie "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości" w Bielsku Białej. Celem projektu jest utworzenie Spółdzielni Socjalnych. Do moich zadań należy przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z kandydatami na członków przedsiębiorstwa społecznego, w ramach których określam ich profil zawodowy (preferencje, predyspozycje i motywacje zawodowe) oraz tworzę Indywidualny Plan Działania (02.2016 – 31.12.2017),
 • "Postaw na siebie - program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" POKL 7.2.2, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, w którym pełniłam rolę doradcy zawodowego - coacha i trenera. Projekt miał na celu rozwój umiejętności społeczno-zawodowych oraz wspieranie zatrudnienia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Do moich zadań należało m.in. przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych oraz przygotowanie planu rozwoju społeczno-zawodowego. Prócz tego prowadziłam konsultacje doradcze, podczas których diagnozowałam posiadane przez uczestników predyspozycje zawodowe, pomagałam określić ich mocne strony, wskazywałam posiadany potencjał oraz możliwe kierunki dalszego rozwoju edukacyjnego lub zawodowego (02.2014 – 06.2015),
 • „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim" PO KL 7.1.2 , realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. Udzielałam porad indywidualnych uczestnikom w zakresie przygotowania ich do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy, określenia możliwości rozwoju ścieżki zawodowej, wyboru dalszego kierunku kształcenia i podwyższania swoich kwalifikacji, opracowania indywidualnego planu działania oraz wspierania ich w rozwoju osobistym i interpersonalnym. Prowadziłam warsztaty mające na celu nabycie praktycznych umiejętności poruszania się po rynku pracy (07.2008 - 06.2015).
 • Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych POKL 1.3.6., realizowany przez Fundację Aktywizacja z siedzibą w Warszawie, w którym pełnię rolę mentorki. Do moich głównych zadań należało prowadzenie indywidualnych konsultacji doradczych, których celem było przygotowanie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu oraz konsultacje (w formie stacjonarnej lub zdalnej) z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej. Prowadziłam warsztaty i spotkania grupy wsparcia dla uczestników projektu oraz warsztaty dla ich rodzin i opiekunów. Przygotowywałam i odpowiadałam za dokumentację projektową. Współpracowałam z pośrednikami pracy i trenerami samodzielności w zakresie wsparcia procesu poszukiwania zatrudnienia dla uczestników projektu. Współpracowałam z zespołem projektowym w celu efektywnej realizacji zadań (04.2014 – 12.2014),
 • „Study circle – szwedzkie koło zamachowe” PO KL 7.2.1, realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, Ośrodkiem Badań Społecznych „Sonda” w Rybniku, Fundacją „Dar Serca” z Jastrzębiu-Zdroju oraz Studieforbundet Vuxenskolan ze Szwecji. Prowadziłam indywidualne konsultacje 160 godz. dla 40 uczestników projektu, którymi były osoby samotnie wychowujące dzieci. Konsultacje dotyczyły głównie zagadnień związanych z przygotowaniem się do wejścia na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci. Informowałam o aktualnej ofercie i instrumentach wsparcia Publicznych Służb Zatrudnienia. Diagnozowałam posiadane predyspozycje zawodowe, wskazywałam możliwe kierunki rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji (12.2013 – 02.2014)
 • „Most do własnej firmy” PO KL 6.2, realizowany przez Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” w Bielsku-Białej. Przeprowadzałam ocenę formalną i merytoryczną formularzy rekrutacyjnych m.in pod kątem.: analizy otoczenia rynkowego, konkurencji, oceny szans na długotrwałe funkcjonowanie firmy, potencjału wnioskodawcy i jego predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej w planowanym zakresie, racjonalności wstępnych założeń finansowych, realności planowanych przychodów i przewidywanych kosztów. Opracowałam formularz Indywidualnego Planu Działania, a także przeprowadzałam konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 64 godz. związanych z przygotowaniem i wypracowaniem przez uczestników Indywidualnych Planów Działania. Świadczyłam usługi doradcze w zakresie tworzenia biznes planu (40 godz.), a także byłam członkiem Komisji Oceny Wniosków (06.2012-01.2013),
 • "Mam zawód - mam pracę w regionie" PO KL 9.2, realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego. Prowadziłam zajęcia grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Cieszyńskim. Zajęcia obejmowały zagadnienia dotyczące m.in. komunikacji interpersonalnej, zasad efektywnego poruszania się po rynku pracy, przedsiębiorczości oraz równości płci (04.2012-05.2012),
 • „Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach” PO KL 2.1.3, realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju „SYNERGIA” w Katowicach dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Prowadziłam warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji społecznych dla pracowników o niskich kwalifikacjach, które miały na celu motywowanie ich do ustawicznego rozwoju zawodowego i społecznego, do podejmowania wysiłków edukacyjnych i świadomego kształtowania swojej przyszłości zawodowej (11.2011-03.2012),
 • „Krok do własnej firmy” PO KL 6.2, realizowany przez Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” w Bielsku-Białej. Przeprowadzałam ocenę merytoryczną dokumentacji rekrutacyjnej. Opracowałam i prowadziłam dwudniowe warsztaty integracyjne z elementami kreatywnego rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości i negocjacji, których efektem było wypracowanie Indywidualnych Planów Działania przez uczestników projektu, a także prowadziłam usługi doradcze w zakresie tworzenia biznes planów przez uczestników projektu, przygotowania wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, opracowania planu wykorzystania środków finansowych (30 godz.). Byłam członkiem Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia (08.2011-08.2012),
 • Aktywny w szkole – aktywny w życiu” PO KL 3.3.4,  realizowany przez firmę Emiter PR Sp. z o.o. w Katowicach, gdzie prowadzę zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje indywidualne dla młodzieży szkół gimnazjalnych związane z rozwojem umiejętności świadomego planowania i podejmowania decyzji w zakresie dalszego rozwoju ścieżki kariery zawodowej (01.2010–12.2011),
 • „Partnerzy w nauce” PO KL 3.3.4,  realizowany przez firmę Euro Quorum Sp. z o.o. w Gliwicach, gdzie prowadzę zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje indywidualne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych związane z rozwojem umiejętności świadomego planowania i podejmowania decyzji w zakresie dalszego rozwoju ścieżki kariery zawodowej (01.2010–03.2012),
 • „Młodzież naszą inwestycją!” PO KL 7.3, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu. Prowadziłam indywidualne konsultacje (10 godz.) mające na celu określenie zasobów zawodowych uczestników projektu oraz możliwości ich rozwoju, pomagałam w wyborze dalszego kierunku kształcenia (05.2011-07.2011),
 • „Aktywności bez barier cd.!” PO KL 7.3, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu. Prowadziłam konsultacje (8 godz.) dla uczestników projektu związane ze zwiększeniem ich aspiracji życiowych i podniesieniem motywacji do działania, pomagałam w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu się do rozmowy z potencjalnym pracodawcom, udzielałam informacji o możliwości zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne (06.2011–06.2011),    
 • „Droga do własnej firmy” PO KL 6.2, realizowany przez Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” w Bielsku-Białej. Opracowałam i przeprowadziłam warsztaty z zakresu kreatywności, negocjacji, zarządzanie czasem i zadaniami w małej firmie. Efektem szkolenia było wypracowanie Indywidualnych Planów Działania uczestników (06.2010),
 • „Program wsparcia procesów restrukturyzacji i adaptacji kadr śląskiej gospodarki” PO KL 8.1.2,  realizowany przez firmę WYG Consulting Sp. z o.o. w Warszawie. Prowadziłam indywidualne sesje doradcze dla 10 osób, 30 godz., mające na celu opracowanie IPD dla uczestników projektu - analiza mocnych i słabych stron, wskazywanie potencjału zawodowego oraz możliwości dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego, pomoc w wyborze szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe (05.2010-10.2010),
 • „Dodajcie nam skrzydeł” PO KL 7.2.1, realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Rybniku. Pomagałam w określeniu predyspozycji zawodowo-osobowościowych uczestników projektu, ich mocnych i słabych stron oraz możliwości przystosowania się do konkretnego środowiska pracy, opracowywałam IPD (02.2010-11.2010),
 • „Droga do sukcesu: kompetencje-kreatywność - kariera” PO KL 9.5, realizowany przez Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie. Prowadziłam  indywidualne konsultacje informacyjno-zawodowe 40 godz. dla 20 uczestników, mające na celu skonstruowanie dokumentów aplikacyjnych, zawierających inf. o zdiagnozowanym potencjale edukacyjnym, zawodowym i osobistym, prowadziłam warsztaty grupowe pn. „Edukacja i przedsiębiorczość” (09.2009-12.2009),
 • „Mama pracująca nie mniej kochająca” PO KL 6.1.1, realizowany przez firmę WYG International Sp. z o.o. Przeprowadzałam wstępne rozmowy z potencjalnymi uczestniczkami projektu, oceniałam poziom ich motywacji do udziału w projekcie oraz deficyty utrudniające wejście na rynek pracy. Prowadziłam indywidualne konsultacje (65 godz.) z zakresu poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz warsztaty motywacyjne,  techniki aktywnego poszukiwania pracy, zarządzanie czasem, kreatywne rozwiązywanie problemów, negocjacje, godzenie ról społecznych i zawodowych, rozwój osobisty (03.2009-11.2009),
 • „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości”, PO KL 7.1.1, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu. Określałam predyspozycje zawodowe uczestników projektu oraz  ich potencjał zawodowy, pomagałam w określeniu celów zawodowych i w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, dotyczących wyboru drogi zawodowej, zmiany lub rozwoju kwalifikacji zawodowych (2009, 2010),
 • „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” PO KL 7.1.1, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, pomagałam w wyborze szkolenia zawodowego uwzględniającego potencjał uczestnika projektu, prowadziłam warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, opracowywałam indywidualne programy wychodzenia z bezrobocia (2008 - 45 godz., 2009 – 46 godz.), 
 • „Możesz więcej” PO KL 7.1.1, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej. Weryfikowałam potencjał zawodowy uczestników pod kątem celowości udziału w projekcie, wzmacniałam motywację do aktywnego i efektywnego poruszania się po rynku pracy, udzielałam informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia, prowadziłam warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy (2008 – 24 godz., 2009 – 32 godz., 2010 – 42 godz.),
 • „Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia” SPO RZL działanie 1.4, realizowany przez firmę WYG International Sp. z o.o. Prowadziłam indywidualne rozmowy doradcze, mające na celu zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych beneficjentów i możliwości ich dalszego rozwoju. Tworzyłam Indywidualne Plany Działania dla uczestników projektu, które wyznaczały ścieżkę ich dalszego rozwoju zawodowego, określającego możliwości uzupełniania wiedzy i kwalifikacji, dostosowanych do ich preferencji oraz predyspozycji zawodowych i uwzględniające potrzeby rynku pracy (05.2007-10.2007),
 • „Śląski Program Doradztwa Zawodowego dla Kobiet”, SPO RZL 1.6, realizowany przez Fundację Domena Rozwoju w Gliwicach. Prowadziłam indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe dla kobiet długotrwale bezrobotnych o wysokim poczuciu bezradności, wzmacniałam ich motywację do podjęcia pracy, pomagałam w identyfikacji potencjału zawodowego, opracowywałam IPD oraz projekty zawodowe związanego z dalszym funkcjonowaniem na rynku pracy (10.2005-10.2006),
 • „Program promocji przedsiębiorczości – powiat Rybnik” ZPORR działanie 2.5. Prowadziłam warsztaty oceny grupowej oraz indywidualne doradztwo personalne, które obejmowało m.in. ocenę predyspozycji przedsiębiorczych uczestników projektu oraz ich motywację do podjęcia działalności gospodarczej, określałam profil zawodowy, bilans mocnych i słabych stron, pomagałam w określeniu potrzeb szkoleniowych (09.2005– 12.2005),
 • START – program reintegracji społecznej skazanych przygotowanych do wyjścia na wolność” – Program Phare 2002 SSG RZL, realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. Prowadziłam indywidualne doradztwo zawodowe oraz warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji dla osób przebywających w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju (01.2005-04.2005),
 • „Czas na zmiany” SPO RZL 1.3, realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. Prowadziłam grupowe poradnictwo zawodowe obejmujące analizę dotychczasowych niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, kształtowanie kreatywnych postaw ułatwiających wejście na rynek pracy, przygotowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia (2004),
 • Perspektywy dla młodzieży „Trening umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczość z elementami prawa pracy” SPO RZL 1.2, realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. Prowadziłam warsztaty mające  na celu kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, asertywności (2004),
 • „Promocja Zatrudnienia Rozwój Zasobów Ludzkich” Phare 2000 oraz Phare 2001, realizowany przez Biuro Szkoleń Partner w Gliwicach, gdzie prowadziłam indywidualne poradnictwo zawodowe, pomagałam w definiowaniu oczekiwań wobec pracy, określałam preferencje i predyspozycje zawodowe, wskazywałam uczestnikom możliwości wykorzystania własnych atutów na rynku pracy, prowadziłam warsztaty „Aktywny na rynku pracy”. Prowadziłam warsztaty oceny grupowej, w trakcie których oceniałam poszczególnych uczestników m.in. w zakresie ich umiejętności negocjacyjnych, kreatywności, zdolności podejmowania decyzji, umiejętności współpracy z ludźmi (03.2003-03.2004), 
 • Byłam członkiem komisji rehabilitacyjnej mającej na celu opracowanie indywidualnych programów rehabilitacyjnych dla pracowników niepełnosprawnych w zakresie możliwości ich szkolenia, przekwalifikowania i dokształcania w Drukarni „Engas” Sp. z o.o. w Bielsku – Białej.

Przeprowadzone szkolenia >>
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na niej godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.
Copyright (c)2011 Doradca Zawodowy